Vedtekter

Vedtekter for Nordbergkoret

§ 1    Foreningens navn
Foreningens navn er Nordbergkoret og ble stiftet 12.11.2014. Koret er tilknyttet Norges Korforbund.

§2    Formål

Nordbergkoret er en forening som skal skape glede gjennom sang. Koret skal være et tilbud til sangglade kvinner og menn som ved start i koret er i alderen 35 – 60 år. Korets nedslagsfelt er i utgangspunktet nabolaget Nordberg, Korsvoll, Berg og Tåsen, men ikke begrenset hertil. Koret skal ha ambisjoner om opptredener i lokalmiljøet med et bredt repertoar.

§ 3    Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4    Medlemmer
Alle sangglade kvinner og menn i målgruppen har anledning til å delta. Dirigenten foretar stemmeprøve på det enkelte medlem for å plassere ham/henne riktig i koret.

Medlemmene plikter å følge korets vedtekter og rette seg etter styretes og årsmøtets bestemmelser. Medlemmene skal møte til øving og opptredener og melde fravær til medlemsansvarlig.

§ 5    Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Nordbergkoret.

§ 6    Kontingent
**Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Dersom medlemmer tas opp midt i semesteret kan det gjøres fratrekk etter styrets bestemmelser. Styret kan innrømme prøvetimer til medlemmer som ønsker å prøvesynge i koret før et evt. medlemskap.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7    Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8    Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år senest i mai måned, er Nordbergkorets høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på øvelse. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9    Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt møteleder og som velges blant medlemmene.

§ 10    Stemmegivning på årsmøtet

Så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Styret kan beslutte hvorvidt skriftlig stemmegivning kreves.

§ 11    Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.    Behandle årsrapport
2.    Behandle årsregnskap
3.    Behandle innkomne forslag
4.    Fastsette kontingent
5.    Velge:
a) styreleder og -nestleder
b) styremedlemmer

§ 12    Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13    Styret
Nordbergkoret ledes av et styre på 4 – 6 medlemmer etter årsmøtets nærmere beslutning. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret velges av årsmøte. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Styret velger selv styreleder og nestleder.

Styret skal:
1.    Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.    Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3.    Administrere og føre nødvendig kontroll med Nordbergkorets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.    Representere Nordbergkoret utad.

Styret skal holde møte når lederen ber det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14    Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15    Oppløsning
Oppløsning av Nordbergkoret kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Oppløsningen må vedtas med minst 2/3 flertall for å være gyldig. Disponering av korets midler og eiendeler bestemmes med alminnelig flertall.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Nordbergkoret.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.

_______________________________________________________________

**Kontingent
Kostnader til lokale, dirigent, noter mv. dekkes hovedsaklig av kontingent –
kr. 1800,- pr. halvår.
Kontonr.  1503.55.43500
(Vipps-nummer: 18495)